Tổng hợp biểu mẫu về thuế và hải quan chi tiết

  • Mr Mẫn
  • NEWS
  • 29/08/2019

Dưới đây là toàn bộ biểu mẫu, công văn về thuế và khai hải quan chi tiết để gửi đến cơ quan hải quan dành cho doanh nghiệp, nhằm tiết kiệm thời gian tìm kiếm và nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp.

  1. Biểu mẫu, công văn các quyết định về thuế, thủ tục đăng ký có hướng dẫn thông tin chi tiết.

- Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan

- Công văn đề nghị không thu thuế

- Bảng kê khai tính thuế

- Danh mục hàng hóa được giảm thuế xuất nhập khẩu

- Thủ tục đăng ký cơ quan hải quan

- Báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

- Công văn đề nghị hoàn nộp thừa

  1. Biểu mẫu, công văn về thủ tục hải quan

- Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Đơn đề nghị hủy tờ khai.

- Khai bổ sung về hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu.

- Văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản.

- Thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ NL, VT, MMTB và SP xuất khẩu.

- Báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu loại hình.

- Báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn kho sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ NL, VT nhập khẩu.

- Báo cáo quyết toán nhập-xuất-tồn kho tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư xuất khẩu loại hình đặt gia công ở nước ngoài, DNCX.

- Báo cáo quyết  toán nhập-xuất-tồn tình hình sử dụng sản phẩm nhập khẩu.

- Định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

- Thông báo về việc thực hiện hợp đồng/phụ lục của hợp đồng gia công.

- Thông báo về việc thực hiện hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công lại.

- Báo cáo hàng hóa gửi kho thuê bên ngoài DNCX.

- Báo cáo hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng xây dựng.

- Bản kê vận chuyển hàng hóa quá cảnh/trung chuyển.

- Văn bản đề nghị chuyển khẩu hàng hóa.

- Bảng kê số thuế nhập khẩu phải nộp.

- Báo cáo tình hình hoạt động của kho ngoại quan.

- Danh mục hàng hóa đóng ghép chung container xuất khẩu.

- Báo cáo hàng hóa nhập, xuất, tồn kho CFS.

- Bảng tổng hợp chứng từ theo từng lần giao nhận hàng hóa.

- Bảng kê số hiệu container xuất khẩu.

- Văn bản thông báo thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất.

- Văn bản thông báo thay đổi tên phương tiện vận tải xuất cảnh.

- Văn bản thông báo thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất.

- Công văn giải trình theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

- Thông báo chuyển tiếp nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác.

- Thông báo về việc hệ thống khai hải quan điện tử gặp sự cố.

  1. Hướng dẫn và phụ lục mẫu tờ khai hải quan

- Mẫu tờ khai hải quan, phụ lục tờ khai hải quan giấy và hướng dẫn cách ghi các tiêu chí thông tin trên các biểu mẫu.

- Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu

- Hướng dẫn cách ghi các tiêu chí thông tin trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu

- Hướng dẫn cách ghi các tiêu chí thông tin trên phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu

- Hướng dẫn cách ghi các tiêu chí thông tin trên phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu

Lưu ý: vui lòng điền email để được nhận đầy đủ và chi tiết nhất bộ tài liệu

Comment

Your comment is censorshiped

Get A Quote