Thủ tục hải quan năm 2019 (Phần 4): Tổng hợp biểu mẫu về Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

  • Mr Mẫn
  • NEWS
  • 23/08/2019

Tổng hợp các biểu mẫu về Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan mới nhất tại bài viết dưới đây. Để tải trọn bộ tài liệu đầy đủ vui lòng gửi địa chỉ mail để nhận được đầy đủ bộ tài liệu kèm hướng dẫn.

Các biểu mẫu bao gồm:

STT

Tên Biểu mẫu

Số hiệu

1.

Thông báo về việc làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

01/TB-XNKTC/GSQL

2.

Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

02/BKHĐ/GSQL

3.

Văn bản đề nghị khai bổ sung

03/KBS/GSQL

4.

Công văn đề nghị hủy tờ khai

04/HTK/GSQL

5.

Phiếu theo dõi trừ lùi

05/TDTL/GSQL

6.

Phiếu ghi kết quả kiểm tra

06/PGKQKT/GSQL

7.

Phiếu đề nghị kiểm tra thực tế hàng hóa

07/PĐNKT/GSQL

8.

Biên bản lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

08/BBLM/GSQL

9.

Biên bản tách mẫu và bàn giao mẫu

08a/BBTM/GSQL

10.

Đơn đề nghị đưa hàng về bảo quản

09/BQHH/GSQL

11.

Biên bản bàn giao hàng hóa XNK

10/BBBG/GSQL

12.

Quyết định tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan

11/QĐTDGS/GSQL

13.

Thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị, sản phẩm xuất khẩu

12/TB-CSSX/GSQL

14.

Quyết định kiểm tra kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất, năng lực gia công, sản xuất

13/KTCSSX/GSQL

15.

Biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất

14/BBKT-CSSX/GSQL

16.

Kết luận kiểm tra cơ sở sản xuất

14a/KLKT-CSSX/GSQL

17.

Báo cáo quyết toán về tình hình xuất- nhập- tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu

15/BCQT-NVL/GSQL

18.

Báo cáo quyết toán về tình hình nhập- xuất- tồn kho thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

15a/BCQT-NVL/GSQL

19.

Báo cáo quyết toán về tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư xuất khẩu để sản xuất hàng hóa gia công tại nước ngoài hoặc tại DNCX

15b/BCQT-NLVTNN/GSQL

20.

Báo cáo quyết toán về tình hình nhập khẩu sản phẩm gia công tại nước ngoài hoặc tại DNCX

15c/BCQT-SPNN/GSQL

21.

Định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu

16/ĐMTT/GSQL

22.

Quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán xuất - nhập - tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu

17/QĐKT-BCQT/GSQL

23.

Biên bản kiểm tra báo cáo quyết toán xuất - nhập - tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu

17a/BBKT-BCQT/GSQL

24.

Kết luận kiểm tra báo cáo quyết toán xuất - nhập - tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu

17b/KLKT- BCQT/GSQL

25.

Thông báo hợp đồng gia công

18/TB-HĐGC/GSQL

26.

Thông báo hợp đồng gia công lại

18a/TB-HĐGCL/GSQL

27.

Báo cáo hàng hóa gửi kho thuê bên ngoài DNCX

19/NXTK-DNCX/GSQL

28.

Báo cáo hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng xây dựng

20/NTXD-DNCX/GSQL

29.

Thông báo hàng hóa trung chuyển

21/BKTrC/GSQL

30.

Bảng kê vận chuyển

21a/BKVC/GSQL

31.

Đơn đề nghị chuyển khẩu hàng hóa

22/CKHH/GSQL

32.

Bản kê số thuế phải nộp

23/NLNK-PTQ/GSQL

33.

Thông báo về thực trạng hàng hóa trong kho và tình hình hoạt động của kho ngoại quan

24/BC-KNQ/GSQL

34.

Danh mục hàng hóa đóng ghép chung container xuất khẩu

25/DMXK-CFS/GSQL

35.

Thông báo tình hình hàng hóa nhập, xuất, tồn kho (CFS)

26/NXT-CFS/GSQL

36.

Bảng tổng hợp các chứng từ chứng nhận việc giao nhận hàng hóa

27/THCT-KML/GSQL

37.

Sổ theo dõi quản lý hàng hóa XNK đăng ký tờ khai một lần

28/STD/GSQL

38.

Danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan

29/DSCT/GSQL

39.

Danh sách hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan

30/DSHH/GSQL

40.

Bảng kê số hiệu container xuất khẩu

31/BKCT/GSQL

41.

Thông báo thay đổi cảng xếp hàng (hàng đã vào KVGS)

32/TĐCX-KVGS/GSQL

42.

Thông báo thay đổi tên phương tiện vận tải xuất cảnh

33/TĐTPTVT/GSQL

43.

Thông báo thay đổi cảng xếp hàng (hàng chưa vào KVGS)

34/TĐCX/GSQL

44.

Biên bản chứng nhận

35/BBCN/GSQL

45.

Yêu cầu giải trình

36/YCGT/GSQL

46.

Giải trình

37/GT/GSQL

47.

Quyết định kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu

38/QĐ-KTTHSD/GSQL

48.

Biên bản kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu

39/BB-KTTHSD/GSQL

49.

Kết luận kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu

39a/KL-KTTHSD/GSQL

50.

Công văn chuyển tiếp nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác

40/CT-HĐGC/GSQL

51.

Thông báo hệ thống khai hải quan gặp sự cố

41/TB-HTSC/GSQL

Comment

Your comment is censorshiped

Get A Quote